OFERTA I DOŚWIADCZENIE

Oferta została stworzona w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych prawników.  

laptop

E-COMMERCE, INTERNET I NOWE TECHNOLOGIE

 Oferujemy:

 • przygotowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów i serwisów internetowych, polityk prywatności;
 • analizę i opiniowanie zgodności z prawem przyjętych rozwiązań elektronicznych;
 • audyt konsumencki, w szczególności w zakresie niedozwolonych klauzul umownych oraz spełnienia ustawowych wymogów ochrony praw konsumenta;
 • opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • opracowanie umów wdrożenia programów komputerowych oraz wykonania stron www;
 • doradztwo przy transakcjach kupna/sprzedaży serwisów internetowych;
 • doradztwo prawne w kwestii rejestracji domen internetowych i korzystania z treści w sieci Internet;
 • dochodzenie roszczeń z zakresu nieuczciwej konkurencji, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i prawa do wizerunku w sieci Internet.

Doświadczenie naszych prawników:

 • opracowaliśmy szereg regulaminów i polityk prywatności m.in. dla serwisu kina internetowego, wiodącego serwisu turystycznego, serwisów sms premium, galerii i sklepów internetowych;
 • opracowaliśmy i wynegocjowaliśmy szereg umów na wykonanie stron internetowych, aplikacji i serwisów internetowych oraz wdrożenie systemów komputerowych m.in. platform B2B;
 • skuteczne pomogliśmy zwalczyć naruszenia praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych dokonywane w Internecie;
 • skutecznie pomogliśmy w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji m.in. związanych z oznaczeniem przedsiębiorcy i produktu, nieuczciwą reklamą w Internecie.

light-bulb

BRANŻA KREATYWNA I REKLAMA

Oferujemy:

 • przygotowywanie umów prawno-autorskich i licencyjnych dostosowanych do potrzeb klienta;
 • doradztwo odnośnie zakresu dozwolonego użytku utworów cudzych;
 • badanie i rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym wspólnotowych;
 • reprezentację przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
 • doradztwo i analizę prawną strategii marketingowej klienta, w tym opracowanie regulaminów akcji marketingowych, konkursów, sprzedaży premiowej, loterii promocyjnych;
 • dochodzenie roszczeń związanych z niedozwoloną lub nieuczciwą reklamą;
 • dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych;
 • prowadzenie postępowań związanych z naruszeniami przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o grach hazardowych.

Doświadczenie naszych prawników:

 • obsługiwaliśmy transakcje zamówień, sprzedaży oraz komercyjnego udostępnienia projektów wzorniczych, fotografii, spotów, projektów architektonicznych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
 • skutecznie zwalczaliśmy naruszenia praw autorskich m.in. do zdjęć i tekstów popełniane przez właścicieli portali i serwisów internetowych;
 • skutecznie zwalczaliśmy naruszenia praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych popełniane przez przedsiębiorców;
 • skutecznie zwalczaliśmy nieuczciwą reklamę i antyreklamę skierowaną przeciwko naszym klientom;
 • opracowaliśmy szereg regulaminów akcji marketingowych (konkursy, sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe) w regionalnych i krajowych kampaniach promocyjnych;
 • nadzorowaliśmy losowania w loteriach promocyjnych;
 • prowadziliśmy skuteczną obronę w postępowaniach karnoskarbowychych i podatkowych o nałożenie kar pieniężnych dla organizatorów gier losowych.

video-camera

FILM

 Oferujemy:

 • obsługa produkcji filmowych od etapu developmentu przez produkcję, dystrybucję i zarządzanie prawami;
 • umowy z zakresu produkcji, koprodukcji i dystrybucji filmu;
 • umowy ze współtwórcami filmu, aktorami, artystami i ekipą zaangażowaną w produkcję na poszczególnych etapach, z uwzględnieniem obowiązków związanych z promocją filmu;
 • doradztwo i reprezentowanie w negocjacjach związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania filmu;
 • doradztwo w zakresie naruszeń praw osób trzecich m.in. praw autorskich i prawa do wizerunku dokonywanych w utworach audiowizualnych.

Doświadczenie naszych prawników:

 • prowadziliśmy kompleksową obsługę produkcji filmowych od strony producenta – obecnie obsługujemy m.in. film „Broadpeak” oraz „Powrót” produkowane przez East Studio Sp. z o.o.;
 • przygotowaliśmy umowy dystrybucyjne i koprodukcyjne zawierane przez dystrybutora;
 • opracowaliśmy szereg listów intencyjnych i umów dotyczących finansowania filmu;
 • opracowaliśmy szereg umów z aktorami, scenarzystami, reżyserami, reżyserami castingu.

map

NIERUCHOMOŚCI

 Oferujemy:

 • kompleksowe doradztwo i reprezentacja w transakcjach zbycia lub nabycia nieruchomości gruntowych i lokalowych;
 • analiza i regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • reprezentacja w negocjacjach dotyczących nieruchomości;
 • przygotowanie i analiza umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy nieruchomości;
 • ustanawianie zabezpieczeń oraz znoszenie obciążeń nieruchomości (przewłaszczenie na zabezpieczenie, prawa osobiste, służebności, dożywocie, hipoteka);
 • obsługa procesu inwestycyjno-budowlanego;
 • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, o ustanowienie służebności i rozgraniczeniowych;
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych m.in. wywłaszczeniowych.

Doświadczenie naszych prawników:

 • przeprowadziliśmy dziesiątki transakcji sprzedaży/nabycia nieruchomości;
 • przygotowaliśmy dziesiątki umów sprzedaży i najmu nieruchomości, ustanawiania zabezpieczeń i obciążeń nieruchomości;
 • prowadziliśmy obsługę prawną branży deweloperskiej;
 • doradzaliśmy na rzecz szeregu klientów w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości i działań niezbędnych do jego uregulowania;
 • reprezentowaliśmy klientów w szeregu postępowań o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczenie, wywłaszczenie oraz postępowaniach wieczystoksięgowych.

connections

PRZEDSIĘBIORCY

 Oferujemy:

 • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców;
 • tworzenie spółek z optymalnymi rozwiązaniami prawnymi dla wspólników;
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych;
 • podział, łączenie, przekształcanie  spółek;
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych;
 • opracowywanie projektów i negocjacje umów gospodarczych i cywilnoprawnych;
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym z zakresu zbiorowego prawa pracy;
 • sporządzanie regulaminów i procedur wewnętrznych;
 • windykację należności;
 • likwidację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Doświadczenie naszych prawników:

 • prowadziliśmy bieżącą obsługę prawną producentów z branży: spożywczej, przemysłowej, reklamowej, kreatywnej;
 • obsługiwaliśmy szereg transakcji zbycia udziałów, akcji oraz całych przedsiębiorstw;
 • założyliśmy i zlikwidowanliśmy szereg spółek kapitałowych oraz wprowadziliśmy do nich inwestorów,
 • braliśmy udział w transakcjach podziału grupy kapitałowej obejmującej łączenie, podział i przekształcenie spółek prawa handlowego o wartości kilku milionów złotych;
 • braliśmy udział w obsłudze prawnej transakcji inwestycyjnej o charakterze międzynarodowym we współpracy z zespołami prawnymi innych kancelarii zagranicznych o wartości kilku milionów złotych.

speech-bubble

SPORY SĄDOWE

 Oferujemy:

 • doradztwo w zakresie taktyki procesowej;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu cywilnym i karnym przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • prowadzenie w imieniu Klientów negocjacji i rozmów polubownych oraz przygotowywanie projektów ugód sądowych i poza sądowych.

Doświadczenie naszych prawników:

 • reprezentowaliśmy klientów, w szczególności polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
 • byliśmy pełnomocnikami w licznych sprawach sądowych, w szczególności gospodarczych, w których przedmiotem sporu były wielomilionowe roszczenia majątkowe.

planet-earth

OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWA

Oferujemy:

 • wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakładanie spółek krajowych oraz odziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych;
 • obsługę prawną międzynarodowych transakcji handlowych;
 • bieżącą obsługę podmiotów zagranicznych w języku angielskim;
 • doradztwo w kwestiach pracowniczych, w tym w wyborze optymalnej formy zatrudnienia pracowników;
 • pomoc w uzyskiwaniu wiz oraz zezwoleń na pobyt w kraju i podjęcie pracy.

Doświadczenie naszych prawników:

 • założyliśmy szereg spółek z kapitałem zagranicznym;
 • doradzaliśmy w bieżącej działalności podmiotom zagranicznym prowadzącym działalność w Polsce;
 • wielokrotnie uzyskaliśmy dla naszych klientów wize i zezwolenia na pobyt czasowy oraz pracę.

MASZ WĄTPLIWOŚCI PRAWNE DOTYCZĄCE JEDNEJ Z POWYŻSZYCH DZIEDZIN?
ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW.

Zapytaj eksperta